رویکردی برای کنترل اضطراب

به گزارش وبلاگ عطر مردانه، شوخ طبعی، یک حس دوست داشتنی است که وجود آن در افراد، می تواند علاوه بر سرحال نگه داشتن مداوم آن ها، تغییرات مثبتی را نیز در محیط پیرامونشان ایجاد کند. محققان کشور از این خاصیت برای رهایی زنان از اضطراب و بهبود کارکردهای خانوادگی آن ها بهره برده اند.

رویکردی برای کنترل اضطراب

به گزارش وبلاگ عطر مردانه از ایسنا، تأمین سلامتی اقشار مختلف جامعه از مهم ترین مسـائل اساسی هر کشوری است.

بررسی های همه گیرشناسی نشـان می دهند که حجم مسـائل رفتـاری و روانـی در کشـورهای درحال توسعه ماننـد ایـران رو بـه ازدیـاد اسـت و ایـن افـزایش می تواند در افراد مختلف بالأخص زنان، با مسائل متعددی ازجمله پدیـده اضـطراب همراه باشد.

اضطراب عبارت اسـت از واکـنش به یک تهدید ناشناخته، درونی، مُبهم، ناخوشایند و فراگیر کـه در بیشتر مواقع با علائمی مانند سردرد، عرق کـردن، تپش قلـب و درد قفسه سینه همراه است.

محققان معتقدند کارکرد خـانواده مهم ترین عامل محیطی است که در شکل گیری یـا حفـظ و تشدید اضطراب نقش دارد.

بنا بر گفته متخصصان، در راسـتای کاهش اضطراب و بهبـود کـارکرد خـانواده، طرح ها و آموزش های متعددی بر اساس رویکردهـای متفـاوت مطرح شده است. باوجود شواهد محکمی کـه در رابطـه بـا اثربخشی درمان های شناخته شده و اسـتاندارد وجـود دارد، نتایج پژوهش های متعدد نشان می دهند به کارگیری آن ها مـثلاً درمان شناختی-رفتـاری بـرای تعـداد زیـادی از درمـانگران و مراجعان سخت است و اغلب این مـداخلات بـا پاسـخ درمـانی مناسبی روبه رو نمی شوند و به شدت متـأثر از زمینه های فرهنگی هستند. ازاین رو توجهات به سوی بررسی عوامل دیگر مؤثر بر این پدیده جلب شده است.

در این خصوص، محققانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خمین، پژوهشی را انجام داده اند که در آن از آموزش حس شوخ طبعی به عنوان عاملی برای کاهش اضطراب و بهبود کارکرد زنان متأهل در خانواده استفاده شده است.

این مطالعه پژوهشی بر روی 50 تن از زنان متأهل مراجعه کننده به خانه های سلامت شهر تهران انجام شده است و برای گروهی از این زنان، دوره آموزش حس شوخ طبعی در هشت جلسه به صورت هفته ای یک جلسه و هر جلسه به مدت 1 ساعت اجرا شده است.

نتایج این پژوهش جالب بر اساس مقایسه افراد آموزش دیده و افراد عادی نشان می دهد که آموزش حس شوخ طبعی بر کاهش اضطراب و بهبود کارکرد خانواده زنان متاهل تأثیرات بسزایی دارد.

بر این اساس به نظر می رسد در نظر دریافت آموزش حس شوخ طبعی در برنامه ریزی های پیشگیری از مسائل سلامت روان و بهبود کارکرد خانواده، امری ضروری است.

در این رابطه، سمانه عباسی، پژوهشگر گروه مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خمین و دو همکار دیگرش در این تحقیق بیان داشته اند: شوخ طبعی، مکانیزم دفاعی رشد یافته ای است که بـه افـراد کمک می کند بـا تعارضات هیجـانی یـا عوامـل تنش زای محیطی از طریق تمرکز بر جنبه های طنزآمیز و سرگرم کننده مقابله کنند.

به گفته این متخصصان، شوخ طبعی مفهـوم فراگیـر و چندگانه ای دارد. شوخ طبعی را تفاوت های افـراد در رفتارهـا، تجـارب، عواطف، بازخوردها و توانایی های فـرد درزمینه سـرگرمی، خندیدن و اهل شوخی بودن تعریف کرده اند.

آن ها معتقدند: یافته های حاصل از پـژوهش ما، اثربخشـی آموزش حس شوخ طبعی را بـر کاهش میزان اضطراب و بهبود کارکرد خـانواده در بـین زنـان تأیید می کند.

طبق یافته های این پژوهش، آموزش حس شوخ طبعی بـه دلیـل ارزان بـودن، مؤثر بودن، در دسترس و کاربردی بودن می تواند در مراکـز و کلینیک های خدمات بهداشتی-درمانی خانواده، مراکز درمـانی و روان شناختی جهـت بهبـود کارکردهـای خـانواده و افـزایش بهزیستی روانی زنان متأهل در کنار سـایر روش های شناخته شده آموزشی و درمانی استفاده گردد.

این نتایج علمی پژوهشی که بر اهمیت حس شوخ طبعی در بهبود کارکردهای روانی افراد تأکید دارند، در فصل نامه سلامت جامعه متعلق به دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجان منتشر شده اند.

منبع: جام جم آنلاین

به "رویکردی برای کنترل اضطراب" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رویکردی برای کنترل اضطراب"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید